Jana Koátková Žena Click to view the family tree

Narozen: 17-Leden-1955

Jana rodina

Manžel(ka): TomᚠMarčík (Oddáni)
Děti: Ondřej Marčík, Barbora Marčíková
 

Jana odkaz

Rodiče: Vladimír Koátko, Marta Obešlová
Sourozenci: Jiří Koátko, Marta Koátková